http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Gra o tron w polskich szkoach Drukuj Email

 Muzeum Historii Polski we wspópracy z Fundacj na rzecz Wielkich Historii zaprasza szkoy podstawowe i rednie do ogólnopolskich rozgrywek w Woln Elekcj 2023. Gra powstaa, by uczci 450. rocznic historycznych wyborów polskiego króla.

Zgoszenia szkó s przyjmowane do 31 sierpnia 2023 roku.

Wolna elekcja to wydarzenie, które uksztatowao podstawowe elementy polskiej tosamoci politycznej, a zarazem doskonaa okazja, by zaangaowa modzie w mylenie o uniwersalnych wartociach, które niesie ta historia: demokracji, wolnoci, odpowiedzialnoci, a take solidarnoci i tolerancji.

Konkurs jest przeznaczony dla uczennic i uczniów 7 i 8 klas szkó podstawowych i szkó rednich. Skada si z 3 etapów: szkolnego, regionalnego i centralnego. Na kadym z nich uczennice i uczniowie wezm udzia w grze Wolna Elekcja. Osoby z najwiksz liczb punktów w rozgrywce przejd do nastpnego etapu. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci bonów na kultur w wysokoci 500 z dla finalistów i 1500 z dla zwycizcy.

Wielki fina rozgrywek odbdzie si w grudniu 2023 roku w nowo otwartej siedzibie Muzeum Historii Polski.

Aby szkoa wzia udzia w konkursie, nauczycielka lub nauczyciel zgasza j poprzez formularz na stronie internetowej konkursu. Tam znajduj si równie wszystkie szczegóowe informacje.

Konkurs zosta objty Honorowym Patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Gliskiego.

Dziki konkursowi bez podrcznika przedstawiamy te niezwyke jak na tamte czasy wydarzenia, a take rozwijamy w uczennicach i uczniach postawy obywatelskie oraz kompetencje mikkie, takie jak efektywne przywództwo, wspópraca czy kompleksowe rozwizywanie problemów. Ten sposób edukacji, w którym czerpiemy z historii, by wychodzi naprzeciw wyzwaniom wspóczesnoci, jest szczególnie bliski naszej misji.

 
. Drukuj Email

 
Salon miasta... czyli rzecz o dawnym Rynku Drukuj Email

 Wystawa czynna od 28.04.2023 do 03.09.2023, Sala wystaw czasowych

Wystawa „Salon Miasta...czyli rzecz o dawnym Rynku” nie jest prost kontynuacj wystawy z sierpnia 2022 r., powiconej baniom z wiey cieszyskiego Ratusza. Banie i Ratusz s jednak wan czci wystawy o Rynku, ta za jest podobna do wystawy „Bya sobie ulica...czyli rzecz o dawnej Gbokiej”. Komponujc obie wystawy nie byo jednak celem oddanie biografii tych wanych punktów na mapie Cieszyna, lecz stworzenie swego rodzaju kolau, czerpicego z przestrzeni dziejowej tych miejsc. Zatem w przestrzeni wystawy obok dziejów Ratusza wiele miejsca powicono historii powstania Rynku, fontannie rynkowej,  wybranym zagadnieniom architektonicznym, ksigarniom, hotelom, Domowi Narodowemu, Cieszyskiej Kasie Oszczdnoci, skadowi towarów elaznych Konczakowskich, poczcie, aptece miejskiej, a nawet tablicy upamitniajcej Wiktori Wiedesk.

Wystawa „Salon Miasta...czyli rzecz o dawnym Rynku” nie jest wszake, co wymaga podkrelenia, powicona badaniom archeologicznym, prowadzonym na cieszyskim Rynku, te potrzebuj czasu by je podsumowa, równie wane jest jednak by podda konserwacji wydobyte z Rynku zabytki. Wystawa taka, wyczekiwana tak przez samych mieszkaców jak i specjalistów, zaistnieje w przestrzeni Muzeum w niedalekiej przyszoci.

Salon Miasta, czyli cieszyski Rynek by i wci jest miejscem atrakcyjnym do organizacji wszelkich wieców, zgromadze politycznych, take imprez kulturalnych oraz uroczystoci religijnych. Panowa tam niemay gwar, szczególnie w czasie organizowanych jarmarków. Kupowano take na Rynku najlepsz kaw w skadzie Juliusa Meinla, raczono si ni za w wybornych kawiarniach w Hotelu Pod Brunatnym Jeleniem oraz w Café Jedek. Na Rynku, tak jak w salonie, nie tylko spotykano si, dyskutowano, lecz równie obcowano z kultur, na tyach Ratusza zlokalizowana bya sala teatralna, w Domu Narodowym równie funkcjonowaa scena teatralna, tam dawano koncerty, podobnie jak w Hotelu Pod Brunatnym Jeleniem. Ju po wybudowaniu nowego teatru na zapleczu Ratusza otwarto Kino Miejskie, podczas gdy w Domu Narodowym, cho krótko, funkcjonowao kino Piast.

W przestrzeni wystawy obok treci powiconej wybranym momentom z dziejów Rynku, okraszonym licznymi fotografiami, zobaczy mona wiele przedmiotów ze zbiorów Muzeum lska Cieszyskiego, a take wypoyczonych od zaprzyjanionych instytucji jak Ksinica Cieszyska, Zespó Zamkowo-Parkowy w Grodcu lskim oraz prywatne kolekcje. S wród nich towary sprzedawane przez Konczakowskich, m.in. duta, metry, osobliwym wydaje si by gadet z dwudziestolecia midzywojennego: kubek reklamowy cementu Portlandzkiego. Na wystawie prezentowane s równie obiekty ze synnej kolekcji Bruna Konczakowskiego, jak niezwykle rzadki atlas wiata, pochodzcy z amsterdamskiej pracowni Joana Blaeu. Nie mogo oczywicie zabrakn ba z wiey Ratusza, tej z 1845 r., jak i nowszej z 1984 r. oraz przedmiotów ze wyjtych, jak kronika Cieszyna pióra burmistrza Alojzego Kaufmanna. S drewniane rury wodocigowe, wydobyte podczas bada archeologicznych, jest dawna latarnia gazowa oraz gowa Neptuna z 1679 r. z pierwszej cieszyskiej fontanny. Nie zabrako biletów i folderów kinowych, katalogów ksigarskich oraz ksiek, sprzedawanych w przyrynkowych ksigarniach, wag z apteki miejskiej, zegara Johanna Franke czy sejfu dostpnego w ofercie sklepu Adama Koodziejczyka.

Wspomnian histori Rynku oraz wymienione obiekty muzealne, a take wiele innych pamitek zwizanych z Salonem Miasta, obejrze mona w przestrzeni Galerii Wystaw Czasowych Muzeum lska Cieszyskiego na wystawie „Salon Miasta...czyli rzecz o dawnym Rynku”, która potrwa do 3 wrzenia 2023 r. 

 
Cieszyska Noc Muzew Drukuj Email

 Ulotka do pobrania.

 
Spotkania Szersznikowskie 2023 Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na kontynuacj cyklu wykadów, przygotowanych przez pracowników MC oraz zaproszonych Goci.

Wykady odbywaj si w ostatni rod kadego miesica, z wyczeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godz. 17:00 w Sali Rzymskiej.

Wstp bezpatny!

 

25.01 - Dariusz Cymerys (Zaolziaskie Stowarzyszenie Lotnicze) Samoloty RWD. W 120-lecie urodzin in. Stanisawa Wigury

22.02 - Agnieszka Górecka-Przywara (MC) Ach te pantalony! - historia bielizny

29.03 - dr Magorzata Kiere Antropologia Mki Chrystusa w XVII i XVIII - wiecznych pieniach pokutnych i pasyjnych lska Cieszyskiego - prezentacja multimedialna

26.04 -  Krzysztof Necior (Muzeum 4 Puku Strzelców Podhalaskich) lady wojennych zmaga na lsku Cieszyskim w wietle bada terenowych Muzeum 4 PSP

31.05 - Jan Pawe Borowski (MC) Tajemnice najstarszej mapy Ksistwa Cieszyskiego

28.06 - Wadysaw Micha agan (Muzeum Historii Piastów Cieszyskich) Ostatnia Piastówna Elbieta Lukrecja

27.09 - Wojciech wis (MC)Sisi. W 125. rocznic mierci cesarzowej Elbiety Bawarskiej

25.10 - dr hab Grzegorz Studnicki, prof. U (MC) 120 lat od pierwszej wystawy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie

29.11 - Daniel Korbel (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia w Cieszynie) Aneksja Zaolzia 1938/39 - dwie strony medalu

 
Spacery Szersznikowskie 2023 Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na cykl letnich spacerów, przygotowanych przez pracowników MC oraz zaproszonyh goci.

Zbiórka na dziedzicu Muzeum w kad niedziel lipca i sierpnia o godz. 11:00, czas trwania - ok. 2 h, bilet 10 z (5 z) do nabycia w kasie przed spacerem.

 

02.07 dr hab. Grzegorz  Studnicki, prof. U (MC) ladami cieszyskich pomników

09.07 Katarzyna Jarmu-Niemczyk (MC) Galeria malarstwa gotyckiego i renesansowego w cieszyskim Muzeum

16.07 Maksymilian Kapalski (MC) ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika

23.07 Jan Pawe Borowski (MC) Historia zapisane w kamieniach - spacer po muzealnym lapidarium

30.07 Irena French (MC) Maciej Dembiniok Skuta tosamo - spacer po Cmentarzu Komunalnym (* zbiórka przy gównej bramie cmentarzu)

06.08 Maksymilian Kapalski (MC) ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika

13.08 Agnieszka Górecka-Przywara (MC) Cantigas de Santa Maria - muzyka i moda w redniowiecznym Cieszynie

20.08 Wojciech wis (MC) Cieszyn - may Wiede

27.08 Irena French (MC) Stanisaw Kawecki (UM w Cieszynie) Szpital zboru ewangelickiego i jego park - spacer po Szpitalu lskim

 
Informacja Drukuj Email

WEJCIE NA EKSPOZYCJ STA TYLKO Z PRZEWODNIKIEM

poniedziaek nieczynne

wtorek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

roda 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

czwartek  10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

pitek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

niedziela 10:00, 12:00, 14:00 (Wejcia bezpatne)

Bilety: normalny 20 z, ulgowy 15 z, rodzinny 40 z

 

GALERIA WYSTAW CZASOWYCH

wtorek, czwartek, niedziela 10:00 - 15:00

roda 12:00 - 17:00

pitek, sobota 10:00 - 16:00

Bilety: normalny 10 z, ulgowy 5 z - do kupienia najpóniej godzin przed zamkniciem Galerii.

Wejcie do Galerii, Muzeum i Cafe Muzeum - od Parku Pokoju.

 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko